ALGEMENE VOORWAARDEN


Inhoudsopgave
ARTIKEL 1 – Definities
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
ARTIKEL 3 – Overeenkomst
ARTIKEL 4 – Garantietermijn
ARTIKEL 5 – Prijzen en betaling
ARTIKEL 6 – Aanbiedingen
ARTIKEL 7 – Levering en uitvoering
ARTIKEL 8 – Herroepingsrecht
ARTIKEL 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
ARTIKEL 10 – Retourrecht
ARTIKEL 11 – Klachtenregeling
ARTIKEL 12 – Geschillenregeling

Artikel 1 Definities:
In deze voorwaarde wordt verstaan onder:
1 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of
diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
MelindaMagicHands
IBAN: NL87 INGB 0009 6434 55
0613254980 /
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 10:00 tot 18:00.

KvK: 75549034

Btw: 568915471B01
2 Consument: De persoon die een overeenkomst (ook op afstand)
aangaat met MelindaMagicHands.
3 Dag: Kalenderdag.
4 Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen
de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
melinda.magichands@hotmail.com

Artikel 2 Toepasselijkheid:
– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod
van MelindaMagicHands en op elk tot stand komen overeenkomst op
afstand tussen MelindaMagicHands en consument.
– Is er door consument opdracht gegeven aan MelindaMagicHands
om een of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een
overeenkomst die wettelijk bindend is voor partijen (koop op afstand).
– Door het gebruik van de internetsite van MelindaMagicHands en/
of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de consument deze
Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals
die eventueel staan vermeld op de internetsite van MelindaMagicHands.
Artikel 3 Overeenkomst:
– De overeenkomst tussen consument en ondernemer komt tot
stand op het moment van aanvaarding van het product/haarwerk en het
aanvaarden van de Algemene Voorwaarde. Dan wel schriftelijk als
elektronisch.
– Op de overeenkomst tussen de ondernemer en consument
waarop de algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig
is in het buitenland.

Artikel 4 Garantietermijn:
– De garantietermijn gaat in vanaf het moment dat het product/
haarwerk is afgeleverd bij de consument.
– De garantietermijn op een haarwerk is geldig voor 3 maanden.
(met uitzondering van aanbiedingen)
– Garantie geldt enkel ten aanzien van fabricagefouten en niet ten
aanzien van slijtage en gebruiksschade of schade als gevolg van onjuist
gebruik.
– De door MelindaMagicHands te leveren producten worden
voorafgaand aan de levering door MelindaMagicHands gecontroleerd en
in goede staat afgeleverd.
– De garantietermijn geldt niet indien;

 1. De consument de geleverde haarwerken/haarstukken zelf repareert
  en/of bewerkt of door derden laat repareren en/of bewerken.
 2. De geleverde producten/haarwerk/haarstukken aan abnormale
  omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig worden behandeld.
  Artikel 5 Prijzen en Betaling:
  – Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en in overeenstemming met de
  wettelijke voorschriften hieromtrent.
  – Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
  – Indien de consument zich niet in Nederland bevindt, is de
  consument verantwoordelijk voor de eventueel
  verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
  – Bij een reeks behandelingen/bestellingen kan de ondernemer de
  consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig
  procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na
  voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.
  – De aanbetaling kan niet worden gerestitueerd.
  – In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer
  het recht om de gemaakte kosten in rekening te brengen
  Artikel 6 Aanbiedingen:
  – Alle aanbiedingen van MelindaMagicHands zijn vrijblijvend.
  – Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de
  beschikbaarheid. Artikel 7 Levering en uitvoering
  – Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan
  MelindaMagicHands kenbaar heeft gemaakt.
  – MelindaMagicHands zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in
  acht nemen bij het in ontvangst nemen van de bestellingen
  alsmede bij de uitvoering van de bestelling van producten.
  – Tenzij schriftelijk/mondeling andere afspraken zijn gemaakt tussen
  partijen zal MelindaMagicHands geaccepteerde bestellingen met
  bekwame spoed doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de
  bestelling uitvoeren tenzij MelindaMagicHands binnen 5 dagen na
  acceptatie een langere leveringstermijn heeft aangegeven.
  – Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten
  berust tot het moment van bezorging bij de consument.
  Artikel 8 Herroepingsrecht:
  – Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,
  komen de gemaakte kosten en/of kosten voor
  terugzending voor zijn rekening.
  – Herroepingsrecht is niet van toepassing op aanbiedingen.
  Artikel 9 Uitsluiting herroepingsrecht:
  1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument
  uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3.
  2 waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
  financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
  3 voor haarwerken/haarstukken en producten waarvan de
  consument de verzegeling heeft verbroken.
  Artikel 10 Retour recht;
  – Het retourrecht word wegens hygiënische redenen uitgesloten
  voor haarwerken, haarstukken, bonnet
  – Het retourrecht is niet van toepassing op aanbiedingen.
  Artikel 11 Klachtenregeling:
  – Klachten over de uitvoering van het product/haarwerk moeten
  binnen 7 dagen na ontvangst van het product/haarwerk volledig en
  duidelijk omschreven worden en ingediend bij de ondernemer, nadat de
  consument de gebreken heeft geconstateerd.
  – Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost
  ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. – Indien een klacht gegrond word bevonden door de ondernemer,
  zal de ondernemer naar haar keuze de geleverde producten kosteloos
  vervangen of repareren
  Artikel 12 Geschillenregeling:
  – Geschillen tussen consument en ondernemer over
  totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel
  door de consument als door de ondernemer bekend worden gemaakt bij
  de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
  – Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in
  behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de
  ondernemer heeft ingediend.
  – Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk
  twaalf maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de
  ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te
  bepalen vorm bij de Geschillencommissie bekend worden gemaakt.
  – Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding
  verschuldigd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s